“Every morning when I left for school she would say: remember, ask good questions!”

“Every morning when I left for school she would say:
remember, ask good questions!”

באפריל 2016 ראיינה קבוצת הלמידה שלי במכון תל-אביב לפסיכואנליזה בת-זמננו את הפסיכואנליטיקאי האמריקאי ד”ר לואיס ארון. חקרנו את השפעת סיפורי החיים של אנליטיקאים/ת על התפתחות התיאוריה שלהם/ן, ולצד קריאה על חייהם של מלאני קליין ווילפרד ביון, פנינו ללוּ וביקשנו לשוחח אתו. הוא הגיב מיד בפתיחות וענה על כל שאלותינו בהרחבה ובהנאה. רק במהלך השיחות הבנו שלוּ כבר היה חולה מאד, הבנה שצבעה בצבעים נוספים את הנדיבות הפשוטה בה העמיד את עצמו לרשותנו. ברוחו ולזכרו מוזמנים/ת לחלוק איתנו רגעים מהמפגש עם לוּ, שגרסה שלו פורסמה בספר Psychoanalytic Credo: Personal and Professional Journeys of Psychoanalysts (2022) בעריכת ד”ר ג’יל סלברג.